کاسه نمد , بلبرینگ , نمایندگی بلبرینگ ,قیمت بلبرینگ انواع ماشین ,لیست سایزهای بلبرینگ ماشینی ,کاتالوگ بلبرینگ ماشینی ,رولبرینگ ,رول برینگ ,فروشگاه بلبرینگ ,انواع بلبرینگ ,نمایندگی شرکت اس کا اف ,نماینده رسمی بلبرینگ در ایران,لیست قیمتهای بلبرینگ ,لیست سایز و ابعاد بلبرینگ ماشینی ,بلبرینگ های شیار دار , بلبرینگ کف گرد ,رولبرینگ های صنعتی ,رولبرینگ های استوانه ای ,رولبرینگ خود تنظیم , دستگاه تست بلبرینگ ,گرم کننده انواع بلبرینگ ,فروش بلبرینگ در تهران , بلبرینگ اصلی مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 بلبرینگ , کاسه نمد, بلبرینگ اس کا اف ,رول برینگ ,کاتالوگ بلبرینگ ,قیمت بلبرینگ پراید,نمایندگی بلبرینگ SKF,رولبرینگ ,شرکت SKF,قیمت بلبرینگ SKF,بلبرینگ ,کاتالوگSKF,بلبرینگ ماشینی ,ساچمه ,یاطاقان ,بلبرینگ های شیار عمیق ,کف گرد ,بلبرینگ های تماس زاویه ای ,بلبرینگ های خود تنظیم ,رولبرینگ های استوانه ای ,رولبرینگ های کف گرد ,رولبرینگ های مخروطی ,رولبرینگ های مخروطی , رولبرینگ های کروی ,تجهیزات جانبی بلبرینگ ,گریس و روغن کاسه نمد , بلبرینگ , نمایندگی بلبرینگ ,قیمت بلبرینگ انواع ماشین ,لیست سایزهای بلبرینگ ماشینی ,کاتالوگ بلبرینگ ماشینی ,رولبرینگ ,رول برینگ ,فروشگاه بلبرینگ ,انواع بلبرینگ ,نمایندگی شرکت اس کا اف ,نماینده رسمی بلبرینگ در ایران,لیست قیمتهای بلبرینگ ,لیست سایز و ابعاد بلبرینگ ماشینی ,بلبرینگ های شیار دار , بلبرینگ کف گرد ,رولبرینگ های صنعتی ,رولبرینگ های استوانه ای ,رولبرینگ خود تنظیم , دستگاه تست بلبرینگ ,گرم کننده انواع بلبرینگ ,فروش بلبرینگ در تهران , بلبرینگ اصلی رتبه:5.0

بلبرینگ ماشینی

بلبرینگهای مصرفی لندرور بلبرینگهای مصرفی نیسان
شماره فنی مورد استفاده شماره فنی مورد استفاده
6305 ZNR بلبرینگ گیربكس 12649/10 چرخ جلو كوچیك نیسان جدید
6307 ZNR بلبرینگ گیربكس 48548/10 چرخ جلو بزرگ نیسان جدید
21075/212 سگدست  30304 چرخ جلو كوچیك نیسان قدیم
88046/10 پنیون كوچك 30207 چرخ جلو بزرگ نیسان قدیم
801346/10 پنیون بزرگ 32211 چرخ عقب بزرگ نیسان قدیم
14137/276 بلبرینگ كمك 32210 چرخ عقب كوچیك نیسان قدیم
11162/300 چرخ جلو و عقب كوچك 32011 چرخ عقب نیسان جدید
359S/354 چرخ جلو و عقب بزرگ 1252L چرخ عقب نیسان جدید
603049/11 چرخ عقب جدید 6201-6202-6203-ZZ دینام
2788/20 هوزینگ 6305 ZNR گیربكس كوچك قدیم
RLS12-2RS گیربكس 6306 ZNR گیربكس كوچك جدید
RLS7-2RS گیربكس 6307 ZNR گیربكس كوچك مشترك
بلبرینگهای مزدا323 6308 ZNR گیربكس بزرگ مشترك
شماره فنی مورد استفاده 32306 پییون كوچیك
11749/10 چرخ عقب كوچك 32308 پییون بزرگ
44649/10 چرخ عقب بزرگ 30211 هوزینگ
69349/10 چرخ جلو  88506 گاردن
  بلبرینگهای مزدا1000 20BSW01 فرمان
شماره فنی مورد استفاده RCT40/75 كلاج جدید (KOYO)
30204 چرخ جلو كوچیك   بلبرینگهای تویوتا لندكروز
320/28 چرخ جلو بزرگ شماره فنی مورد استفاده
6306/32 چرخ عقب  102949/10 چرخ جلو عقب كوچك
6306 ZNR گیربكس بزرگ 104948/10 چرخ جلو عقب بزرگ
5205 NR گیربكس كوچیك 30303D (31303) سگدست
32205 پنیون كوچك 30306D (31306) پنیون كوچك
32206 پنبون بزرگ  30307 شافت كمك عقب گیربكس
40TRK-39 كلاج 30308 D پنیون بزرگ
RCT40/64 كلاج(KOYO) 6202 ZZ-2RS دینام وسر میلنگ
VBT17Z-2 فرمان  6203 ZZ-2RS ته میل لنگ
6205 ZZ گاردن RCT52A-S كلاج قدیم و جدید
33007 هوزینگ 6308 ZNR گیربكس بزرگ
6201 ZZ/2RS ته دینام 17887/31 هوزینگ
6202 ZZ/2RS سر دینام 6307 ZNR گیربكس كوچك
       
  بلبرینگهای مصرفی رنو5 وسپند   مزدا 1600
شماره فنی مورد استفاده شماره فنی مورد استفاده
32004 چرخ عقب كوچك 30204 چرخ جلو كوچك
32005 چرخ عقب بزرگ 30206 چرخ جلو بزرگ
6206 ZZ چرخ جلو 30208 چرخ عقب
6201 ZZ6203 ZZ دینام و فرمان 6306 ZNR گیربكس كوچك
30207 هوزینگ 5205 NR گیربكس بزرگ
30306 پینیون بزرگ 30306 پنیون كوچك
30304 پنیون كوچیك 30307 پنیون بزرگ
پشت 30 واتر پمپ دو سرمیل 16 17887/31 هوزینگ
  ریو R45Z هوزینگ مشابه
شماره فنی مورد استفاده TK45 كلاج NSK
11949/10 چرخ جلو كوچیك SF5914 كلاجNTN
44649/10 چرخ جلو بزرگ 6302 ZZ.2RS واتر پمپ
  پیكان پژو ACSO304 فرمان
شماره فنی مورد استفاده VBT17Z/3 فرمان
32005 چرخ جلو كوچیك 6205 ZZ گاردن
6207 zz چرخ جلو 6201ZZ.2RS ته دینام 
320/28 چرخ جلو بزرگ 6202 ZZ.2RS سردینام
402082RD گیربكس كوچیك   تراكتور فرگوسن ورومانی
6306 NR گیربكس كوچیك شماره فنی مورد استفاده
6208 گیربكس بزرگ 67048/10 چرخ جلو كوچیك
6003 ZZ فرمان  25590/20 چرخ جلو بزرگ
84548/10 پینیون كوچك 3958/394 چرخ عقب
88048/10 پنیون بزرگ CT1310 كلاج
6202 ZZ/2RS دینام  6204 2RS واتر پمپ
29749/10 هوزینگ 6203 2RS ته میل لنگ
  پراید و پی كی W208PP8 دیسك
شماره فنی مورد استفاده 32308 چرخ جلو رومانی كوچك 
11749/10 چرخ عقب كوچك 32309 چرخ جلو رومانی بزرگ
44649/10 چرخ عقب بزرگ   پراید و پی كی
11949/10 چرخ عقب كوچك(86-141) شماره فنی مورد استفاده
69349/10 چرخ جلو 6304.2RS شافت  گیربكس سر پایین
62/22.2RS شافت گیربكس سر بالا 12649/10 پنیون بزرگ
       
  بلبرینگهای مصرفی پراید پی كی   پیكان
شماره فنی مورد استفاده شماره فنی مورد استفاده
32204 پنیون كوچك 44649/10 چرخ جلو بزرگ
6202ZZ.2RS ته میلنگ 11949/10 چرخ جلو كوچیك
712019 كولر 411280 چرخ عقب
B8-85D دینام دوبل پهن  402082RD گیربكس كوچك
6302 ZZ.2RS دینام 6306 ZNR گیربكس كوچك
CBU472921 كلاج 6208 ZZ.2RS گیربكس بزرگ
6202/16.2RS فرمان 501349/10 هوزینگ
68149/10 هوزینگ 84548/10 پینیون كوچك
DAC3464 چرخ جلو دووئی 88048/10 پنیون بزرگ
DAC3565 چرخ جلو 141 VKC2240 كلاج
  بلبرینگهای مصرفی تویوتا 16102 واتر پمپ
شماره فنی مورد استفاده 6003 ZZ فرمان
12649/10 چرخ جلو كوچیك 1600 6004 ZZ فرمان
48548/10 چرخ جلو بزرگ1600 6007 ZZ كلاج
6308 2RS چرخ عقب1600  6008 ZZ كلاج
30304 چرخ جلو كوچیك 2000 قدیم 6201 Zz.3rs دینام ته مل لنگ
57089 چرخ جلو بزرگ 2000 قدیم  6202 zz.2rs دینام 
30207 چرخ جلو 2000 جدید بزرگ 6203 zz.rs دینام 
1280/20 چرخ جلو 2000 جدیدكوچك 6303 zz.2rs دینام 
28580/21 چرخ عقب 2000 جدید   بلبرینگهای مصرفی تویوتا
RNR0727 چرخ عقب 2000 قدیم شماره فنی مورد استفاده
30306 D پنیون كوچك 84/2000 6006 ZZ گاردن 1600
30308 D پنیون بزرگ 84/2000 6206 ZZ گاردن 2000
30306 پنیون كوچیك 83/1600 RCT38 كلاج NACHI1600 
32307 پنیون بزرگ 83/1600 RCT40-64 كلاجKOYO1600
30303D كف گرد 6001 ZZ سر میل لنگ
35BCDS2 چرخ عقب سواری 20BSW01 فرمان 2000
17887/31 هوزینگ 1600 VTAA19Z-4 فرمان 1600 
6305 ZNR گیربكس كوچك 2000   بلبرینگهای مصرفی پاترول
6307 ZNR گیربكس كوچك 2000 شماره فنی مورد استفاده
6308 ZNR گیربكس بزرگ 2000 30209 چرخ جلو بزرگ
6207 ZNR گیربكس كوچك 1600 501349/10 چرخ جلو كوچیك
6306 ZNR گیربكس  بزرگ1600 32209 چرخ عقب
       
  بلبرینگهای مصرفی پاترول   خاور 911
شماره فنی مورد استفاده شماره فنی مورد استفاده
32306 پنیون كوچك قدیم و جدید 30312 چرخ جلو بزرگ قدیم
32307 پنیون بزرگ قدیم  524884 چرخ جلو بزرگFAG
TRO70801 پنیون بزرگ جدید 331589 چرخ جلو بزرگ SKF
40TRK-1 كلاج NACHI 32307 چرخ جلو كوچیك
RCT40-75 كلاج KOYO 32213 چرخ عقب كوچك 
6201 ZZ دینام 32216 چرخ عقب بزرگ 
6203 ZZ.2RS دینام 509043 فرمان
30304 سگدست 6205 ZZ.2RS ته میل لنگ 
ACS0405 جعبه فرمان 532802-T138 سگدست
17887/31 هوزینگ NU209 گیربكس شافت
6306 ZNR بلبرینگهای گیربكس QJ209 گیربكس شافت
6307 ZNR بلبرینگهای گیربكس 509317 سرشافت 
6308 ZNR بلبرینگهای گیربكس 30308 دنده ریز
  بلبرینگهای 405-206-پرشیا سمند 33213 بالابرجك
شماره فنی مورد استفاده 33215 بالابرجك
446047 چرخ جلو 405 پرشیا سمند 30207 شافت زیر خاور
BAH-0051 چرخ جلو206  510148 سر پینیون FAG
124197 تسمه تاییم كوچك 206 314984 سر پینیون SKF
122332 تسمه تاییم بزرگ 206 511482 كمر پینیون
DAC4282 چرخ عقب206 تیپ5 512392 هوزینگ FAG
445539 چرخ عقب206  330632 هوزینگ SKF
6006 2RS بلبرینگ سر پلوس 26-1215 رول گیربكس سوزنی
69349/10 دیفرانسیل 206-405 26-1216 رول گیربكس سوزنی
69349/10 هوزینگ 206  524033 وسط گاردن
32005 شافت اول گیربكس 4*8 ساچمه دنده عقب 
  اتوبوس 302 2*13/8 ساچمه دیسك كلاج
شماره فنی مورد استفاده 6201 ZZ.2RS دینام كوچك
30308 دنده ریز 6303 ZZ.2RS دینام بزرگ
353013A سگدستSKF  6203 ZZ.2RS واتر پمپ كوچك
532803 سگدست FAG 6206 ZZ.2RS واتر پمپ بزرگ
T 144 سگدست 200216 كلاج
6007 ZZ ترمز دستی 539977 سرشافت اتوبوس 302
6005 ZZ  ترمز دستی 32020 هوزینگ اتوبوس 302
       
  بلبرینگ مصرفی مینی بوس 309   اتوبوس 302
شماره فنی مورد استفاده شماره فنی مورد استفاده
33205 چرخ جلوكوچك  32307 چرخ جلو كوچیك
33109 چرخ جلوبزرگ  52884 چرخ جلو بزرگ FAG
32210 چرخ عقب كوچك  331589 چرخ جلو بزرگ SKF
32211 چرخ عقب بزرگ  565S/562A چرخ جلو بزرگ قدیم
6207 zz گاردن 32215 چرخ جلو كوچیك 
NU208 N گیربكس  598/592 چرخ جلو بزرگ
QJ208 M گیربكس  33208 چرخ جلو كوچیك 303سوپر
6201 ZZ.2RS. دینام كوچك 33213 چرخ جلو بزرگ303 سوپر
6203 ZZ.2RS دینام بزرگ 6204 ZZ.2RS دینام قدیم كوچك
T119 سگدست TIMKEN  6305 ZZ.2RS دینام قدیم بزرگ
26-899A سر شافت TORINGTON 6303ZZ.2RS دینام جدید بزرگ سوپری
6203 ZZ.2RS واتر پمپ كوچك  NU205 دینام جدید  سوپری
6206 ZZ.2RS واتر پمپ بزرگ 62201 2RS دینام كوچك جدید
6204 ZZ.2RS ته میل لنگ  NJ206 پمپ باد
32210 هوزینگ   6305 ZZ.2RS پمپ باد
509043 فرمان FAG 6203 ZZ.2RS واتر پمپ كوچك
321449 فرمان SKF 6206 ZZ.2RS واتر پمپ بزرگ
NJ305 سر پینیون 6304 .ZZ.2RS پروانه تك ساچمه 
518712 كمر پینیون FAG 3304 پرواته دوبل ساچمه
331257 كمر پینیون SKF 509043 فرمان FAG
3151 033 031 كلاج جدید  321449 فرمان SKF
330633 كمر پینیون SKF باریك اتوبوس 302 5304 دوقلو پروانه
521618 كمر پینیون جدید پهن FAG  5305 دوقلو پروانه
311075 كمر پینیون پهن SKF GE 30 تخم مرغی  كلاجی
331075 كمر پینیون پهن SKF GE25 دوشاخه كلاج اتوبوس 457
331075 كمر پینیون پهن SKF 507793 سرپینیون قدیمی
396139 گیربكس ساچمه فشنگی رینگ دار 511134 سرپینیون FAG
QJ309 M گیربكس ساچمه فشنگی رینگ دار 311984 سرپینیون SKF
QJ212 M گیربكس ساچمه فشنگی رینگ دار قدیم 314984 سرپینیون SKF
512099 گیربكس ساچمه گرد بوش دوتیكه 511307 كمر پینیون FAG قدیم
315070 گیربكس ساچمه گرد بوش دوتیكه 330833 كمر پینیون SKF قدیم
512099 لبه دار گیربكس FAG 509333 كمر پینیون جدید باریك FAG
3150 لبه دار گیربكس SKF 6007 ZZ  ترمز دستی
       
  اتوبوس 302   اتوبوس 302
شماره فنی مورد استفاده شماره فنی مورد استفاده
OE30ESD دوشاخه كلاج نمد دار 26-889 سر شافت
513371 B كلاجFAG  30203 پمپ گازوئیل خانه كوچك
360619 كلاج SKF 30204 پمپ گازوئیل خانه بزرگ
30203 پمپ انژكتور  395A چرخ جلو بزرگ جدید
30204 پمپ انژكتور  33209 چرخ جلو  جدید
6204ZZ.2RS ته میل لنگ 26-927 داخل دنده دوقلو گیربكس
  خاور 608-808  507791 سر پنیون قدیم
شماره فنی مورد استفاده 524033 گاردن
33206 چرخ جلو كوچیك    فیات اوام
32306 چرخ جلو كوچیك  808 شماره فنی مورد استفاده
33111 چرخ جلو بزرگ 808 33113 چرخ عقب قدیم
33111 چرخ عقب كوچك  808 32014 چرخ عقب جدید
47490/47420 چرخ عقب بزرگ 808 30307 چرخ جلو كوچیك
532796 سگدست 808 30309 چرخ جلو بزرگ
32206 چرخ جلو كوچك 608 32207 پنیون كوچك
32011 چرخ جلو بزرگ  608 32308 پنیون كوچك
33895/33822 چرخ عقب كوچك 608  12CB-11BC فرمان
3984/3920 چرخ جلو بزرگ 608 535076 كلاج
532792 سگدست608 30211 هوزینگ
30306 دنده زیر 6302 ZZ.2RS واتر پمپ 
28985/20 هوزینگ 537277-113T سگدست
200216 كلاج 6304 ZZ.2RS ته میل لنگ
315033 كلاج جدید 6201 ZZ.2RS دینام كوچك
509043A فرمان 62303 ZZ دینام بزرگ
62201 .2RS دینام كوچك جدید  6309 ZNR گیربكس
6201 ZZ.2RS دینام كوچك جدید  6308 ZNR گاردان
6203 ZZ.2R دینام بزرگ اسكانیا ماك تریلی ولوو
 6206 ZZ.2RS واتر پمپ بزرگ شماره فنی مورد استفاده
6203 ZZ.2RS واتر پمپ كوچك 212049/11 چرخ جلو ماك و تریلی
QJ208 ساچمه گرد(گیربكس شافت وسط عقب) 218248/10 چرخ جلو تریلی اسكانیا
NU208 N ساچمه فشنگی (شافت وسط جلو گیربكس 32217 چرخ عقب تریلی 2 محور
6204 ZZ.2RS ته ملی لنگ 32218 چرخ عقب تریلی 2 محور
527056 سر پینیون 33118 چرخ عقب تریلی3 محور
518713 كمر پینیون 32313 بالا گیرده چرخ (كوچك)
       
  ماك تریلی ولوواسكانیا   ده تن 1921
شماره فنی مورد استفاده شماره فنی مورد استفاده
518545/10 چرخ عقب تریلی NJ2018 M كمك
NUP308 گیربكس ولوو واسكانیاFAG  539576 شافت كمك
7049/10 چرخ جلو ولوو NJ205 كمك  و پمپ گازوئیل
32219 چرخ عقب ولوو تریلی  NJ2213 M كمك استرلینگ
518545/10 چرخ عقب تریلی  16024 فراویل كمك
33213 چرخ  تریلی  524599  قفل گاردن ده تن FAG
704910 چرخ جلو ولوو TIMKEN 6211 گاردن ده تن قدید
32315 بالا گیر ده چرخ بزرگ 512533 سر شافت FAG
30211 هوزینگ فیات 315144 سر شافت SKF
32208 پینیون بزرگ فیات NJ205 پمپ گازوئیل
32207 پینیون كوچك فیات 33115 هوزینگ گیربكس
47679 چرخ عقب ماك كوچك  NUP212 گیر بكس قدیمی
516449 چرخ عقب ماك بزرگ NU310 گیربكس
45280 چرخ جلو ماك كوچك NUP310 NM گیربكس
212049 چرخ جلو ماك بزرگ NUP311 M گیربكس
7049A/10 چرخ جلو ولوو اسكانیا تریلی TIMKEN NUP311 NM گیربكس
538971 چرخ جلو ولوو اسكانیا تریلی  بزرگ NUP314 ENM گیربكس شافت وسط
39581/20 چرخ جلو ولوو اسكانیا تریلی كوچك  6311 N گیربكس شافت وسط
749A/42 چرخ عقب كوچك  ولوو اسكانیا تریلی 6314 N گیربكس شافت وسط
683/72 چرخ عقب بزرگ  ولوو اسكانیا تریلی 522380 پوسته گیربكس FAG 
6386/20 چرخ جلو بزرگ ولوو اسكانیا ریلی 331305 پوسته گیربكس SKF 
537/32 چرخ جلو  كوچك ولوو اسكانیا تریلیگ 6212 پوسته گیربكس
  ده تن 1921 6213 NUR پوسته گیربكس
شماره فنی مورد استفاده 33889/882 پوسته گیربكس ده تن
32310 چرخ جلو  كوچك ده تن 6206 .2RS واتر پمپ بزرگ
30314 چرخ جلو   بزرگ  ده تن NU303 واتر پمپ كوچیك
30220 چرخ عقب كوچك  ده تن 74 6004ZZ.2RS واتر پمپ كوچك قدیم
32022 /32024 چرخ عقب بزرگ ده تن 74 6204 ZZ.2RS واتر پمپ بزرگ قدیم
32220 چرخ عقب كوچك  ده تن 68 527479 واتر پمپ میل ضخیم 15
30221 چرخ عقب بزرگ ده تن68 527449 واتر پمپ میل ضخیم  15
32219 چرخ عقب بزرگ ده تن20 537746 واتر پمپ میل ضخیم 16
33022 چرخ عقب تریلی كش 3303 دوقلوی واتر پمپ 
33215 چرخ عقب اشمیت NJ215 دنده چرخ
518615 لبه دار كمك NJ310 دنده چرخ
       
  ماك تریلی ولوواسكانیا   ده تن 1921
شماره فنی مورد استفاده شماره فنی مورد استفاده
NJ2017 دنده چرخ تریلی كفی 33885/882 پوسته گیر بكس ده تن
518003 دنده چرخ تریلی كفی FAG    
315276 دنده چرخ تریلی كفیSKF     
6205 ZZ.2RS ته میل لنگ    
6211 ته گیر بكس    
501493 كلاج جدید FAG     
306541 كلاج جدید SKF    
504697 كلاج قدیم FAG    
306872 كلاج قدیم SKF    
500633 سگدست FAG    
350793 سگدستSKF    
T163 سگدست قدیم    
30216 هوزینگ    
61814 وسط خورشیدی    
6201ZZ.2RS دینام كوچك قدیم و جدید    
6203ZZ.2RS دینام بزرگ قدیم    
6303ZZ.2RS دینام بزرگ جدید    
E20 دینام كوچك قدیم     
M20 دینام بزرگ قدیم    
NJ206 پمپ باد نود     
NJ305 پمپ باد نود     
16015 كمك    
NJ2213 M استرلینگ كمك    
531350 فرمان    
531349 فرمان    
32216 دیفرانسیل    
32309 شافت زیر    
32022 مندل ده تن     
32314 پنیون تریلی كش ده تن جدید    
M317 N پنیون تریلی كش ده تن  قدیم    
M2219 N پنیون تریلی كش 61    
31312 كمر پنیون 68    
3205 پمپ باد     
NJ205 پمپ باد88    
       

 

نظر سنجی

آمار سایت

بازدید روز
۲۴
بازدید دیروز
۱۱۱
بازدید ماه
۸۸۱
بازدید کل
۶۷۱۲۵۹
افراد آنلاین
۳۱